';

Inter-Sampdoria

Lukaku-Lautaro, la coppia vincente Lukaku-Lautaro, la coppia vincente